Guards walking across Tiananmen Square. Beijing, China.